[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสตรียะลา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Fanpage กลุ่มสาระฯ


สิทธิประโยชน์เพื่อคุณครู
S.Y.Online Classroom

ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนสตรียะลา ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2469   ในสมัยพระสมานไมตรีราษฎร์ 
( ปั้น  สุขุม )  ได้ขอความร่วมมือขุนขจรโจรแสยง  นายอำเภอเมืองยะลาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านสะเตง  เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน
          วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2477  มีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3  หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล
          พ.ศ. 2478  ได้รวมกับโรงเรียนชายชื่อ  โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์
          วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485  ทางราชการให้นักเรียนหญิงแยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดยะลา  
ใช้ห้องแถวพระรัฐกิจวิจารณ์ (สวัสดิ์ ณ นคร ) ถนนรัฐคำนึงเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน สอนถึงชั้น ม.3 มีนักเรียน 58 คน
มีนายทองเติม  นิลโมจน์  เป็นครูใหญ่
          วันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ  2468  ย้ายสถานที่ไปตั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดยะลา บริเวณ
บ้านสะเตง  (สำนักงานชลประทาน จังหวัดยะลา)  ปัจจุบัน
          พ.ศ. 2489  ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนการช่างชาย  (วิทยาลัยเทคนิคยะลาปัจจุบัน )
          พ.ศ. 2494  ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลา(บริเวณวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปัจจุบัน)
          พ.ศ. 2498  ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนสตรียะลาปัจจุบัน  ณ  บ้านเลขที่ 25  ถนนสุขยางค์  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2501- 2504  เข้าโครงการ คพศ.  ครูใหญ่คือ นางจงกล  อุบลสิงห์ (ทองศรีสุข)  ได้ไปดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์  ไต้หวัน  ญี่ปุ่น  เป็นเวลา 2 เดือน  เพื่อกลับมาพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนในหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์  คหกรรม  ธุรกิจ  โสตทัศนศึกษา
          พ.ศ. 2509  เข้าโครงการ คมช. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท)
          พ.ศ. 2520  เข้าโครงการ คมภ. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 เปิดสอนแบบสหศึกษา)
          พ.ศ. 2525 เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เรียนด้วยตนเอง
          พ.ศ. 2532  กรมสามัญศึกษาใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2540  เข้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
          พ.ศ. 2542  เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2543  เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบ 5 ส.
          พ.ศ. 2544   เข้าโครงการยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของจังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2544   ครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการครูต้นแบบของสภาการศึกษาแห่งชาติ
          พ.ศ. 2544  เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะและจริยธรรม
ร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
          พ.ศ. 2545   เข้าร่วมโครงการร่วมมือบำบัดรักษาโดยวิธี Matrix Program กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
          พ.ศ. 2545  เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ของ
สหวิทยาเขตนิบงทักษิณ  จังหวัดยะลา
          พ.ศ.  2545  เข้าร่วมการประเมินภายในของหน่วยงานต้นสังกัด กรมสามัญศึกษา
          พ.ศ.  2546  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษา ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  7  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนสตรียะลา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มาอยู่ในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2547  เข้าร่วมโครงการระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ  กับสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
พ.ศ. 2547  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่  1 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
          พ.ศ.  2547 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เป็นตัวแทนจังหวัดยะลาเข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  และ นักเรียนรับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 12 กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ.  2547  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักผู้ตรวจราชการเขต 12  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  และ นางสาวนิสากร  สงอักษร นักเรียนได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
         พ.ศ.  2548   นายพงศ์พรหม   เชยชม  ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
         พ.ศ. 2549  นายสิริพงศ์  วงศ์พัทยากร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ.  2550 เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
          พ.ศ.  2550 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่  2  โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 
          พ.ศ. 2550    นายชินภัทร  ตันติสุวรรณโณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2551   เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(โรงเรียนในฝันรุ่น 2) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2551   นายประวุฒิ  ประดับเพชรรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  และนางสาวภัทรพร      กลีบโกมุท  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2552   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
          พ.ศ.  2552   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง (โรงเรียนยอดนิยม) และผ่านการประเมินโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2) ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                
          พ.ศ.  2552   นางสาวจิรนันท์   ศิริศักดิ์วัฒนา  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2553   เข้าร่วมโครงการเรียนมาตรฐานสากล
          พ.ศ.  2553  เด็กหญิงพิชญา  วัฒนะนุกูล   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัด ยะลา   เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ และนายมนูญ   หะยีเมาะลอ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          28   สิงหาคม   2553  มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาขึ้น โรงเรียนสตรียะลาจึงแยกออกจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1   เข้ามาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต  15  สำนักงานตั้งอยู่ที่   ถนนนราภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000
          พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
และได้รับโล่รางวัลพระราชทานกรณีโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนพระราชทานได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี
          30 กันยายน พ.ศ. 2558  โรงเรียนสตรียะลาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดการบริหารและการเรียนสอนเป็น โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเยี่ยม