[ donbigz ]
ชื่อ-นามสกุล : 
dddddddddddddd ddddddddd
ชื่อเล่น : 
ddddddd
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/2/2527
อายุ : 
11
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
lordcafe2@gmail.com  
ที่อยู่ : 
1eqweqweqw
อำเภอ : 
eqweqwd
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
1231231
เบอร์โทรศัพท์ : 
3123123123
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา