ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเรวดี เกษตรเจริญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนสตรียะลา
Telephone :073212965
Email :kasetjaroen@sy.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์คอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการงานศูนย์เทคโนโลยี