ชื่อ - นามสกุล :นางกันยา ตอแลมา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนสตรียะลา
Telephone :073212965
Email :kanya@sy.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน